پنج شنبه، 28 بهمن 1400 00:00 کد مقاله : 14001128001
مهرداد جهان خواه
فرهادمعززی جوان قصه گوی ساکن شهردیشموک به نشست بین المللی دوستداران کودک دعوت شد.
دعوت جوان قصه گوی دیشموکی به نشست بین المللی دوستداران کودک

دعوت جوان قصه گوی دیشموکی به نشست بین المللی دوستداران کودکفرهادمعززی جوان قصه گوی ساکن شهردیشموک به نشست بین المللی دوستداران کودک دعوت شداین نشست پنجم اسفندماه1400درشهرتهران برگزارمیشود.فرهاد معززی طلبه جوان ساکن شهردیشموک بیست سال سن دارد.وی حدود هفت سال است درروستاهای بخش دیشموک به فعالیت فرهنگی وآموزشی درزمینه قصه گویی مشغول بکار است.آقای معززی پیش از این نیزبه چندین نشست مهم داخلی  دعوت شده بود.

نظر جدید
پربازدیدها