سه شنبه، 30 آذر 1400 00:00 کد مقاله : 14000930002
مهرداد جهان خواه
نکته جالب توجه حضور ونظارت جناب آقای معتمدی مدیرکل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درامر خدمات رسانی بود.
روایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفی

"رهیافت جنوب"

روایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفی.

بدلیل فرسایش عمودهای برق چندین عمودبرق درمناطق صعب العبور مارگون،روستاهاي منطقه شبليز، زيلايي و منطقه سيلاب كلوار هست سقوط کرد.
با اقدام به موقع پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد مشکل برق رسانی نقاط مذکورحل شد‌نکته جالب توجه حضور ونظارت جناب آقای معتمدی مدیرکل 
شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد دراین خدمات رسانی بود.روایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفیروایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفی روایتی ازتلاش بی وقفه پرسنل شرکت توزیع نیروی برق استان کهگیلویه وبویراحمد درهوای سرد وبرفی

نظر جدید