شنبه، 15 آبان 1400 00:00 کد مقاله : 14000815005
مهرداد جهان خواه
جمعه 14آبانماه1400 جناب آقای دکترعلی احمدزاده استاندارمحترم کهگیلویه وبویراحمد؛داراکریمی نژادفرماندارشهرستان کهگیلویه به همراه مدیران کل،سفری یک روزه ای به دوبخش چاروسا و ...
گزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدزاده به بخش های چاروساو دیشموک

"رهیافت جنوب"

گزارش میدانی ازاولین  سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموک
جمعه 14آبانماه1400 جناب آقای دکترعلی احمدزاده استاندارمحترم کهگیلویه وبویراحمد؛داراکریمی نژادفرماندارشهرستان کهگیلویه به همراه مدیران کل،سفری یک روزه ای به دوبخش چاروسا ودیشموک داشتند.گزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموک

🎥 اولین گزارش میدانی از این سفر
یکی از مشکلات اساسی زیرساختی بخش های چاروسا ودیشموک زیرساخت ضعیف شبکه برق رسانی است‌.
پیش از ورود استاندارکهگیلویه وبویراحمدومدیران کل به شهردیشموک؛قطعی برق چندساعته،اولین سفر دکتراحمدزاده به بخش دیشموک را تحت شعاع خود قرارداد.داستان پرتکرار نوسان وقطعی برق علاوه بر خاموشی ها،اختلال در روندکاری ادارات درتایم کاری، باعث سوختن برخی لوازم برقی خانوارها شده است. 
⛈درپی اولین بارشها معمولی باران وصاعقه دراوایل فصل پاییز وزمستان  قطعی برق برای مردم این بخش دورازذهن نیست.مشکلی که باعث قطع سایرخدمات نیزمیشود.
📶📳 *قطع شبکه های تلفن همراه*
حدود5دقیقه بعدازقطعی برق شبکه های تلفن همراه قطع خواهندشد.چنانچه مشکل اورژانسی وبحرانی درشهروروستاها رخ داد بدلیل نبودشبکه های تلفن همراه امکان مخابره درخواست وکمک وجود نخواهدداشت.
💧 *کمبودآب وآبرسانی*
بازهم بدلیل نبود برق امکان پمپاژ کردن آب چاه ها ومخازن آب به مردم شهروروستا میسر نیست.گرچه پیش از این مدیران آب وفاضلاب نوسان وقطعی برق را عامل سوختن پمپهای گران قیمت ده ها_وصدمیلیونی برق نامیدند.
💳🏧 *تعطیلی نانوایی ها_اصناف_بازار*
بعداز قطع برق مغازه داران(عدم روشنایی وتسویه حساب مالی با مشتریان که اکثراازطریق دستگاه های کارتخوان posصورت میگیرد) ونانوایی ها کرکره مغازه خودرا پایین خواهندکشید،روندخدمات رسانی به شهروندان درجهت تامین نیازهای اساسی خود ازقبیل نان که قوت غالب مردم است وبرخی موادخوراکی باعث خواهدشد گرسنگی را ناچارا تحمل کنند.

🚑💉💊 *اختلال در خدمات رسانی کادر درمان*
وجود ونقش  برق همان اندازه که درزندگی پر رنگ واساسی است،قطعی آن درتمام جنبه های زندگی ما تاثیرگذاراست.
یکی از دستگاه های اساسی وخدمت رسان بخش شبکه بهداشت ودرمان است که قطعی برق بازهم باعث اختلال در خدمات رسانی مناسب آنها خواهندشد.
⛽ *جایگاه سوخت*
یکی دیگر از دستگاه های خدمات رسان وضروری مردم شهروروستا جایگاه پمپ بنزین است که بازهم بدلیل نبودبرق امکان سوختگیری برای رانندگان وناوگان حمل ونقل وجود ندارد.

🆘️ *اما یک نکته ویک پیشنهاد*
لازم است تمام ادارات دولتی وغیردولتی وخدمت رسان درجهت تامین برق خود دربرخی  روزها وساعت ها فکری اساسی جهت تامین برق اضطراری خودکنند.

💡گرچه تمامی پرسنل اداره برق/اتفاقات برق ازسیمبان گرفته تامدیرعامل این دستگاه خدمات رسان از روندقطعی برقی ناراحت اند و درجهت تامین برق پایدار درتلاش اند. نقدهای صورت گرفته درجهت بیان مشکلات مردم ورفع نواقصات است.بااین همه نقد و واکاوی، این پایگاه خبری منکر نقش وزحمات شبانه روزی وپر رنگ آنها نیست.
اما درجلسه شورای اداری  بخش که باحضوردکتراحمدزاده استاندار ومهندس معتمدی زاده مدیرکل محترم شرکت توزیع نیروی برق استان برگزارشد، یک خبرخوش برای مردم بخش  های دیشموک وچاروسا
(قلعه رئیسی)داشت که در ادامه کار بزودی به آن خواهیم پرداخت.گزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموکگزارش میدانی ازاولین سفر دکتراحمدازاده به بخش های چاروساو دیشموک

نظر جدید