شنبه، 09 فروردین 1399 00:00 کد مقاله : 13990109003
سیروس بزمی
شعر طنز در مورد وضعیت شهرستان بهمئی در این وضعیت کرونایی با عنوان پادَرهُوا

رهیافت جنوب

شعرِ طنز پادَرهُوا

شاعر: جواد چمنی

کبوتر  با  کبوتر،  باز   با       باز
کُند هَمجنس با   هَمجنس ،پَرواز


ولی ماهمچنان بی جِنس و یاریم
نه همجنسِ  دِنائیم و  نه   اَهواز


همیشه  بینشان      پا دَر هَوائیم
گهی این  وگهی   آن  را  کُنیم ناز


به کُل دَر  این میان فازی  نداریم
نه با اُردک   نشستیم و نه  با غاز


همیشه دزدکی بین   دو    استان
تردد  می نمائیم   غیر       مجاز


نه یاسوج اَز   کرونامان  خَبر دار
نه اَهواز   پَرده  بَردارد  اَزین  راز

مُعَلَق   مانده ایم و   بی سَرانجام
خدایا! این  گِرِه   کی  میشود باز؟

به فرماندارِ    شهرمان       بگوئید
لیکَک آخَر  بِرقصد   با  کدام  ساز؟

چرا ما   مثل    گچساران    نباشیم
که هم داریم    نفتش را   وهم گاز؟

نظر جدید
پربازدیدها