سه شنبه، 22 بهمن 1398 00:00 کد مقاله : 13981122002
امین روانان
۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری

به گزارش رهیافت جنوب از بهبهان باران وحدت روز به روز به اردوگاه حجه السلام برازش افزوده می شود .

سیل استقبال از اایشان به حدی است که روزانه جوابگوی سیل دعوتهای در یک منطقه نیست .

۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن نشان از استقبال بی نظیر از حجه اسلام  برازش دارد که این سیل استقبال در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است

برنامه روز دوشنبه حاج برازش از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآبادبوده است  /گزارش تصویری

۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری۳۵نشست انتخاباتی برازش در دوشنبه ۲۱بهمن/استقبال از برازش در طول سالهای انتخاباتی در بهبهان بی نظیر است/ از خیرآباد تا کردستان تا ویسی گل زرد و تا اسدآباد /گزارش تصویری

برچسب ها :
نظر جدید