چهارشنبه، 11 دی 1398 00:00 کد مقاله : 13981011003
امین روانان
استقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگ

رهیافت جنوب ؛ دیدار سردار عدل هاشمی با بعضی از خانواده های ایل سترگ طیبی از جمله 
*خانواده های بزرگ دادستان روستایی، پورنگ، نیک محضر، قادری نسب، آرام خواه، گلزاری 

طایفه تاویسی، خانواده های ارزن، نویدی، خرند، مرادی مهر، دیدار کردند .

استقبال پر شور از سردار هاسمی پور در جاورده از طرف این خانواده ها انجام گرفت .

استقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگاستقبال پر شور در جاورده از نماینده کهگیلویه بزرگ

برچسب ها :
نظر جدید
پربازدیدها