پنج شنبه، 14 بهمن 1400 17:04 کد خبر : 14001114001
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
یک هنرمنددیشموکی به چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجرراه یافت
یک‌هنرمنددیشموکی‌به چهاردهمین‌جشنواره‌هنرهای تجسمی‌فجرراه‌یافت

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب؛
یک هنرمنددیشموکی به چهاردهمین جشنواره هنرهای  تجسمی فجرراه یافت.
انتخاب محمدجواداندیشه  هنرمندمجسمه ساز،نقاش،طراح لوگو،حجارونویسنده دیشموکی درچهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر درهنر مجسمه سازی.آثارهنرمندان انتخابی درنمایشگاهی تحت عنوان تجسم هنردرمرکزاستان دراداره کل فرهنگ وارشاداسلامی درنگارخانه ی باران به معرض نمایش گذاشته میشود.
افتتاحیه این جشنواره روزجمعه ۱۵ بهمن همزمان باتهران وبه مدت دوهفته درنگارخانه باران دراداره کل فرهنگ وارشاداسلامی برگزارخواهدشد واختتامیه آن روز۳۰ بهمن ماه خواهدبود.یک هنرمنددیشموکی به چهاردهمین جشنواره هنرهای  تجسمی فجرراه یافت
جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر ، رویـدادی بـرای همـه هنرمندانـی اسـت کـه در سراسـر کشـور در 
رشـته های ده گانـه هنرهـای تجسـمی فعالیـت میکننـد. از ایـن رو دبیرخانـه جشـنواره هنرهـای 
تجسـمی فجـر ، در ادوار گوناگـون برگـزاری، بخـش مهمـی از جشـنواره را در اسـتانها برگـزار کـرده و یـا 
برگـزاری آن را بـه عهـده هنرمنـدان و مدیـران اسـتانی گـذارده اسـت. 
دوره چهاردهـم جشـنواره، بخشـی را بـه نـام تجسـم هنـر بـه مجموعـه جشـنواره افـزوده اسـت کـه 
در ایـن بخـش، بـا انتخـاب یـک مدیر هنری در هر اسـتان، کار ایـن بخش آغاز میشـود. مدیران هنری 
هـر اسـتان بـا توجـه بـه شـناخت از هنرمنـدان و توانمندیهـای آنـان، نمایشـگاهی را از آ ثـار هنـری 
ِ هنرمنـدان سـاکن در اسـتان، همزمـان بـا هم برگـزار میکنند در ایـن صورت، عمده اسـتانها در زمان 
برگـزاری جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر ، نمایشـگاهی را بـا عنـوان »تجسـم هنـر « در مرکـز اسـتان 
برگـزار میکننـد.
لذا شیوهنامه برگزاری این بخش از جشنواره هنرهای تجسمی فجر به شر ح زیر اعلام میگردد: 
1 .مدیـر هنـری از سـوی مدیـر کل فرهنـگ و ارشـاد اسلامی اسـتان معرفـی مـی شـود و پـس از تأییـد 
سـتاد جشـنواره، کار خـود را آغـاز مـی کنـد.
2 .مدیـر هنـری بـرای انتخـاب گرایشهـای هنـری و آثـار هنرمنـدان، بـا هماهنگـی سـتاد جشـنواره 
اقـدام میکنـد.
3 .مدیـر هنـری بـا دعـوت از هنرمنـدان سـاکن اسـتان، نمایشـگاهی در مرکـز اسـتان برگـزار میکنـد. 
تمامـی مراحـل اجرایـی اعـم از انتخـاب و دعـوت از هنرمنـدان و نیـز برگـزاری نمایشـگاه، در اسـتان 
صـورت میگیـرد. طـی جلسـهای گروهـی، بـه مدیـران هنـری یـادآوری میشـود تـا از ظرفیت هـای برتر 
شـهرهای مختلـف اسـتان در برپایـی نمایشـگاه بهـره گیرنـد.
4 .انتخـاب تعـداد هنرمنـدان و گرایشهـای هنـری، بـه عهـده مدیـر هنـری و بـا هماهنگـی سـتاد 
جشـنواره انجـام میپذیـرد. 
5 .هنرمنـدان شـرکت کننـده، از اداره کل اسـتان، لـوح سـپاس دریافـت میکننـد و عضـو موسسـه 
توسـعه هنرهـای تجسـمی معاصـر میشـوند.
6 .افتتـاح نمایشـگاه اسـتانی همزمـان بـا روز افتتـاح جشـنواره در تهـران خواهـد بـود و مراسـم پایانی 
نیـز همزمـان بـا آخریـن روز نمایشـگاه در هـر اسـتان برگـزار میشـود. )تاریـخ برپایـی آییـن افتتـاح و 
اختتـام نمایشـگاه مطابـق گاه شـمار پیوسـت خواهـد بـود.(
7 .مراسـم اختتامیـه جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر اسـتان، بـا حضـور هنرمنـدان و مسـئولان 
اسـتانی برگـزار میشـود، در ایـن مراسـم علاوه بـر قدردانـی از هنرمنـدان شـرکت کننـده در 
نمایشـگاه، بـه هنرمنـدان تجسـمی مقیـم اسـتان کـه طـی سـال گذشـته در مسـابقات و 
جشـنوارههای ملـی و بین المللـی رتبههـای برتـر کسـب کـرده و یـا موفـق بـه دریافـت مـدرک درجـه 
یـک هنـری از شـورای ارزشـیابی هنرمنـدان شـده اند، لـوح افتخـاری بـه امضـای دبیـرکل جشـنواره 
و مدیـرکل هنرهـای تجسـمی وزارت فرهنـگ و ارشـاد اسلامی، اعطـاء خواهـد شـد. انتظـار 
مـیرود هدیـهای ارزشـمند بـرای ایـن هنرمنـدان از سـوی اداره کل محتـرم اسـتان فراهـم گـردد. 
8 .همچنیـن پیشـنهاد میشـود در مراسـم اختتامیـه، از نگارخانـه برتر ، انجمن اسـتانی برتـر ، خبرنگار 
و حامـی برتـر هنرهـای تجسـمی در اسـتان بـا اعطـای لوح، قدردانی شـود. بدین منظـور مدیر هنری 
اسـتان میبایسـت اسـامی هنرمنـدان شـرکت کننـده در نمایشـگاه و حامیـان و فعـالان را بـرای 
صـدور و امضـای لوحهایشـان مطابـق گاه شـمار بـه سـتاد برگـزاری جشـنواره فجـر اعلام نمایـد.
9 .سـتاد جشـنواره هنرهـای تجسـمی فجـر ، بـر اسـاس مسـتندات و گزارشهـای ارسـالی و عملکـرد 
اسـتانها مطابـق تاریـخ در ج شـده در گاه شـمار ، از میـان نمایشـگاهها و برنامههـای اجـرا 
شـده، یـک مدیـرکل و یـک مدیـر هنـری را انتخـاب و همزمـان بـا اختتامیـه جشـنواره فجـر ، بـا 
حضـور مقـام عالـی وزارت و دیگـر شـخصیتهای فرهنگـی و ملـی تجلیـل و قدردانـی خواهـد کـرد.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها