پنج شنبه، 15 مهر 1400 21:45 کد خبر : 14000715005
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
نهادپیشرفت وآبادانی دیشموک(بنیادعلوی)نیز مثل همیشه در کنار سایر فعالیتهای مختلف دربخش دراین امرمهم نیز هیئت عاشقان ثارالله را یاری کردند.
برپایی ایستگاه صلواتی باهمکاری گروه جهادی هیئت عاشقان ثارالله و بنیاد علوی

"رهیافت جنوب"
گزارش تصویری ازهمکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله  درروزهای آخرماه صفر.به مناسبت آخرماه صفر وهم زمان با رحلت جانگداز پیامبر اکرم(ص)وشهادت امام دوم شیعیان وامام رضا(ع)هیئت جوانان عاشقان ثارالله دیشموک با برپایی ایستگاه صلواتی از عزاداران وهمشهریان دیشموکی پذیرایی کردند.
نهادپیشرفت وآبادانی دیشموک(بنیادعلوی)نیز مثل همیشه در کنار سایر فعالیتهای مختلف دربخش دراین امرمهم نیز هیئت عاشقان ثارالله را یاری کردند.
لازم الذکراست دراین ایستگاه توزیع موادخوراکی ونوشیدنی_توزیع ماسک صورت گرفت‌.یکی از مغازه داران جوان شهر(حسن دهش)نیز امروز مغازه کفاشی خودرا درکنارایستگاه هیئت مستقر کرد و به خدمات گزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکگزارش تصویری از همکاری بنیادعلوی با هیئت فرهنگی مذهبی عاشقان ثارالله دیشموکرسانی رایگان به همشهریان ارائه داد.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها