جمعه، 17 مرداد 1399 09:57 کد خبر : 13990517005
نویسنده خبر :مهرداد جهان خواه
جناب‌سروان‌ا‌نصاری:رسانه هاازارائه مطالب گاهاناصواب بپرهیزند ورسالت خبری خودرا بدون حب وبغض دنبال کنند.همانطورکه خبرنگاران ورسانه هامشکلات وکمبودها راپیگیری ورسانه ای میکنند نقاط قوت وتوانمندی های بخش دیشموک رانیزبیان کنند.
به‌مناسبت روزخبرنگار،فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک      ازخبرنگاران تجلیل کرد.

به گزارش پایگاه خبری رهیافت جنوب،فرمانده پایگاه  امام محمدتقی(ع)دیشموک، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدمحمودصارمی(خبرنگارخبرگزاری ایرنا)روز17مرداد،روز خبرنگار را تبریک گفت.

به‌مناسبت روزخبرنگار،فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک      ازخبرنگاران تجلیل کرد.
جناب سروان کریم انصاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج بخش دیشموک گریزی به آیات وروایات کلام پیامبروائمه زد وگفت:خبرنگاران بایدطبق آموزه های قرانی خبربزنندوصحت اخبارخودمطئمن باشند وسپس  
بااستنباط کامل خبربزنند وانتشاراخباردروغ خودداری کنید،همانطوری که امام صادق(ع) افرادی راکه خبرهای دروغ میگوندرالعنت کرد‌.سروان انصاری گریزی به سخن رهبرمعظم انقلاب امام خامنه ای من باب خبررسانی زد وبیان کرد؛اگرزحمات شماخبرنگاران نباشد بسیاری ازاین سخنان ماندگارنیست.وبسیاری ازتحولات بدون ثبت درتاریخ گم میشود.
انصاری همچنین ازرسانه هاخواست ازارائه مطالب گاهاناصواب بپرهیزند ورسالت خبری خودرا بدون حب وبغض دنبال کنند،واز نشر اخبارحاشیه ای وتشنج آمیزخودداری کنند.وهمانطورکه خبرنگاران ورسانه هامشکلات وکمبودها راپیگیری ورسانه ای میکنندانتظارداریم نقاط قوت وتوانمندی های بخش دیشموک رانیزبیان کنند وآنهارا نشردهند.
وی همچنین از رسانه هاخواست ازدیکتاتوری رسانه ای فاصله بگیرند و ازانحصارگویی ویکجانبه گرایی دست بردارند.
دراین نشست خبرنگاران ضمن تشکر وقدردانی از حوزه مقاومت بسیج دیشموک وفرمانده جوان این حوزه بابت گرامیداشت روزخبرنگارتشکر وقدردانی کردند.خبرنگاران بخش مهمترین مشکلات خودرا نبودامنیت شغلی وحمایت قضایی،درامداقتصادی وحمایت بیمه ای ذکرکردندوانتظاراست مسئولین مربوط مشکلات این قشررا پیگیری کنند تا بتوانندبا امنیت وآرامش  بیشتری به حوزه خودبپردازند.وازمسئولین محترم خواهانیم دامنه نقدپذیری خودرا بالاببرند وبانشرهرخبرموثق ودلسوزانه ای خبرنگاری تهدیدنشود.
لازم به ذکراست حوزه مقاومت بسیج تنها نهادی است هرساله بابرگزاری مراسمی ازخبرنگاران بخش تقدیرمیکند.
درپایان  این مراسم فرماندهی حوزه مقاومت بسیج با اهدای لوح سپاس ازخبرنگاران بخش دیشموک تجلیل کرد.

به مناسبت روزخبرنگار،فرمانده حوزه مقاومت بسیج دیشموک ازخبرنگاران تجلیل کرد.

نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها