جمعه، 07 تیر 1398 12:30 کد خبر : 13980407002
به گزارش رهیافت جنوب
نویسنده خبر :امین روانان
جوابیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه در خصوص مطلبی تحت عنوان
» سهل انگاری خانه بهداشت دیشموک مخمل نمازی را به کشتن داد

بسمه تعالی
جوابیه شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه در خصوص مطلبی تحت عنوان
» سهل انگاری خانه بهداشت دیشموک مخمل نمازی را به کشتن داد«
شبکه بهداشت و درمان حسب شرح وظایف سازمانی و با توجه به تقید و تعهدی که در قبال سالمتی آحاد 
جامعه دارد با مدیریتی جهادی وروحیه ای انقالبی تمام سعی و تالش خود را در راستای ارتقاء سطح سالمت به 
کار گرفته و حسب ضرورت و با توجه شرایط سنی و جنسی و در چارچوب استراتژی و سیاست های وزارت 
بهداشت و درمان خدمات بهداشتی و درمانی سطح بندی شده را به مردم ارائه می نماید. در این بین توجه به 
نیازهای بهداشتی و درمانی جمعیت روستایی و ارائه مراقبت های اولیه بهداشتی توسط تیم سالمت از اهمیت 
خاصی برخوردار بوده و تیم سالمت بخصوص بهورزان عزیز گام به گام همراه مردم، برای مردم در اقصا نقاط دور 
افتاده و روستایی شهرستان وظایف خود را به نحو احسن و اکمل به انجام می رسانند. در ارتباط با مرگ مرحومه 
مغفوره مخمل نمازی ضمن عرض تسلیت ابراز همدردی و با خانواده محترم و اقارب و بستگان در پاسخ به 
مطلبی تحت عنوان »سهل انگاری خانه بهداشت دیشموک مخمل نمازی را به کشتن داد« که در فضای مجازی 
انتشار داده شد حسب وظیفه سازمانی و رسالتی که در قبال افکار عمومی داریم به اطالع می رساند که مرحومه 
مغفوره تحت پوشش خانه بهداشت چندار از توابع مرکز خدمات جامع سالمت شهری و روستایی دیشموک بوده 
و عمال جزئ جمعیت خانه بهداشت دیشموک یا به عبارتی پایگاه سالمت دیشموک نبوده و اساسا فعالیت خانه 
بهداشت در قالب مراقبت های اولیه بهداشتی از شناسایی جمعیت تا ارائه خدمات مراقبتی گروه های مختلف 
سنی و جنسی را در بر داشته است.
در ارتباط با فرآیند درمان این بیمار و در این مورد خاص نیز به محض مراجعه ایشان از خانه بهداشت تا مرکز 
خدمات جامع سالمت ، فوریتهای پزشکی 115 تا بیمارستان امام خمینی )ره( دهدشت با مشارکت همه دست 
اندرکاران مراقبت و درمان بیماران اعم از پزشکان عمومی، پزشکان متخصص ، پرستاران، تیم های اعزام، پذیرش 
و حسب مورد دیگر همکارانی که حضورشان از مراحل مختلف تشخیص تا ادامه درمان الزم بوده کلیه اقدامات 
درمانی ) مراقبت، ویزیت، اجرای دستورات درمانی هم به صورت سرپایی و هم در مراحل بستری و ارائه مشاوره 
به همراهان و ... ( و بسیج امکانات و تجهیزات پزشکی جهت ارائه خدمت مهیا گردید.
مضاف بر این به طور ویژه خدمات پزشکی و پرستاری مورد لزوم بیمار هم در سطح مرکزخدمات جامع سالمت 
دیشموک و هم در بیمارستان امام خمینی )ره( و حتی نیز حضور تیم سالمت متشکل از پزشک و پرستاران و مرکز خدمات جامع سالمت دیشموک در محل سکونت نامبرده بصورت روتین و رایگان به ایشان ارائه داده شد 
که خالصه اقدامات اجام گرفته از روز اول تا تاریخ فوت ایشان به شرح ذیل می باشد:
در اولین روز بعد از مراجعه بیمار توسط مرکز خدمات جامع سالمت دیشموک به بیمارستان امام خمینی )ره ( 
دهدشت انتقال داده شد و بصورت اورژانسی پزشکان متخصص طب اورژانس ، متخصص داخلی، عفونی و تیم 
جراحی ) و حتی مشاوره تلفنی با سایر متخصصان ( ورود کردند و تمامی اقدامات تشخیصی و درمانی 
)آزمایشگاه ، رادیولوژی ، تزریقات و... ( انجام پذیرفت و بیمار با حال عمومی خوب در تاریخ 8/3/1398 ترخیص 
گردید
مجددا در تاریخ 10/3/1398 مراجعه وتوسط آمبوالنس مرکز خدمات جامع سالمت دیشموک به بیمارستان امام 
خمینی )ره( انتقال داده شد که همانند مراقبت قبلی تمامی اقدامات توسط متخصصان بیمارستان صورت 
پذیرفت و تحت درمان با مشاوره متخصص داخلی قرار گرفت و در تاریخ 11/3/1398 با بهبود عالیم و دستور 
پزشک ترخیص گردید.
با توجه به اینکه ایشان از ناحیه دست دچار شکستگی شده بودند در تاریخ14/3/1398 مراجعه و در مرکز 
خدمات جامع سالمت دیشموک با آمبوالنس مرکز دیشموک به بیمارستان امام خمینی )ره( انتقال داده شد که 
فورا توسط متخصصان محترم طب اورژانس، قلب ، ارتوپدی، بیهوشی و ... ویزیت و انجام عمل جراحی توسط 
دکتر منصوری متخصص ارتوپدی وبعد از مدت یک هفته با ارائه بهترین سطح خدمات رفاهی و تغذیه ای و 
مراقبتی به خود و سایرهمراهان از بیمارستان مرخص گردید.
و طی مراقبتی که در عصر 3/4/1398 تیم مرکز خدمات جامع سالمت دیشموک از بیمار داشتند متوجه شدند 
که حال عمومی بیمار مساعد نمی باشد که با هماهنگی تیم سالمت فورا بیمار به بیمارستان انتقال داده شد و 
کلیه اقدامات سی پی آر و احیا صورت پذیرفت اما با توجه با ایست شدید قلبی و تنفسی شدید بیمار فوت 
نمودند.
مضاف بر این تیم درمانی موسسه ملی مرهم که از افتخارات سالمت در سطح کشور می باشند متشکل از دکتر 
حافظی ، دکتر کالنتر ، دکتر رضایی و خانم حمیده زعیمی اعضای موسسه ملی مرهم با مشایعت و همراهی 
شبکه بهداشت و درمان از بدو ورود تا اتمام ماموریت ، هم از زمان بستری در بیمارستان از ایشان عیادت نمودن 
و هم با حضور در شهر دیشموک پیگیر روند درمان ایشان شدند.

 نکته مهم در این فرآیند و مراحل مختلف مراجعه ، درمان تا فوت:
1-شبکه بهداشت و درمان و به تبع آن واحدهای محیطی شامل خانه بهداشت و مرکز خدمات جامع سالمت 
دیشموک به طور ویژه و مستمر پیگیر مراحل مختلف مراقبتی و درمانی بیمار بوده و با حضور تیم کامل سالمت 
هم در مرکز درمانی و هم در منزل کلیه خدمات مورد لزوم را به طور کامال رایگان ارائه نموده اند.
2 -در موارد لزوم به اعزام با آمبوالنس با مشارکت مرکز فوریتهای پزشکی 115 و مرکز خدمات جامع سالمت 
دیشموک مراحل اعزام بیمار به طور رایگان تا ارائه خدمات درمانی در سطوح باالتر انجام گرفته است.
3 -طی چهار مرحله مراجعه، مراقبت، درمان و انجام عمل جراحی دست در بیمارستان امام خمینی)ره( دهدشت 
کلیه خدمات درمانی، مراقبتی، خدماتی و رفاهی به طور ویژه و کامال رایگان وگاها با حضور جمعی متخصصین 
داخلی، طب اورژانس، ارتوپدی، بیهوشی، پاتولوژی، رادیولوژی ، قلب ،جراح عمومی و دیگر متخصصین مرتبط در 
مراحل مختلف حسب ضرورت انجام و ارائه شده است.
4 -اینکه با توجه به شرایط خاصی که بیمار داشتند تیم سالمت مرکز دیشموک شامل پزشک و پرستاران و
دیگر نیروهای تیم سالمت حسب نیاز موظف گردیدند در اوقات مختلف به صورت شبانه روزی و حتی در
روزهای تعطیل با کلیه تجهیزات و امکانات مورد لزوم ارائه خدمات درمانی و خدمات پرستاری در محل سکونت
بیمار مراجعه نموده و اقدامات پزشکی، درمانی و مراقبتی را ارائه نمایند و همچنین کلیه خدمات مورد لزوم 
ایشان در تمام موارد مراجعه و پیگیری در تمام سطوح بصورت کامال رایگان و اورژانسی در اختیار متوفی قرار 
داده شد و هیچ گونه کوتاهی و قصوری از طرف سیستم بهداشت و درمان وجود نداشته و بیان اینکه »سهل 
انگاری خانه بهداشت دیشموک مخمل نمازی را به کشتن داد« غیر واقعی بوده و هیچگونه سندیتی نداشته، چرا 
که بهورزان بعنوان نیروهای سطح اول ارائه خدمات بهداشتی و درمانی اولیه و خط مقدم بهداشت و درمان از 
شان و جایگاه و منزلت خاصی برخوردار بوده و اساسا پایه و اساس بهداشت و درمان و ارائه خدمات و مراقبت 
های اولیه بهداشتی در اقصا نقاط روستایی مبتنی بر عملکرد بهورزان عزیز و ایثارگر بوده و در این بین نگاه 
بهورزان به روند ارائه خدمات درمانی ، ردپای آنان در کوچه های سالمت و پیگیری های مراقبتی ، دسته نوشته 
و دل نوشته های آنان در پرونده هر خانواری بر صحیفه افتخارات بهداشت و درمان حکاکی و بعنوان برگ برنده-
ای در تاریخ زرنگار خدمات بهورزان عزیز ماندگار مانده است و در این مورد خاص نه خانه بهداشت دیشموک و 
نه هیچ واحد بهداشتی و درمانی از دیشموک تا بیمارستان سهل انگاری ننموده و اراده خدمات در مراحل
 تخصصی و درمانی نوع مراقبت ها و خدمات پرستاری و درمانی در حیطه شرح وظایف بهورزان نبوده است و 
جایی که حضور بهورزان در ارجاع بیمار و پیگیری الزم بوده است به نحو شایسه انجام شده است.
»روابط عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه«

برچسب ها :
نظر جدید

پربازدیدها
پربحث ترین ها